Bel 040 25 11 333

Gebruiksvoorwaarden

Versie 2.0 [wijziging handelsnaam] Datum 21 juni 2019

Aan het gebruik van SalarFusion zijn onderstaande voorwaarden (hierna: “de Gebruiksvoorwaarden”) verbonden. Door het enkele gebruik van SalarFusion gaat u (hierna: “Gebruiker”) akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Onder Gebruiker wordt in deze Gebruiksvoorwaarden tevens verstaan degene die namens of in opdracht van Gebruiker SalarFusion gebruikt. Naast deze Gebruiksvoorwaarden zijn te allen tijde de Algemene Voorwaarden van SALAR Software van toepassing. Voor alle met een hoofdletter geschreven termen die niet in deze Gebruiksvoorwaarden zijn gedefinieerd, dient aansluiting te worden gezocht bij de met een hoofdletter geschreven termen in de Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 1. GEBRUIK VAN SALARFUSION

1.1. Zolang Gebruiker zich houdt aan alle vereisten en verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden, de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, geeft SALAR Software Gebruiker toestemming om SalarFusion voor de overgekomen duur te gebruiken. Gebruiker bepaalt zelf hoe hij SalarFusion inzet en voor welke specifieke doelen. Gebruiker is verantwoordelijk voor alle personen die hij toegang verleent tot SalarFusion. Gebruiker staat in voor een correcte naleving van de plichten door deze personen en is bij fouten van deze personen aansprakelijk voor alle schade alsof hij zelf de fout(en) heeft begaan.

1.2. Gebruiker dient de toegang tot het account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient Gebruiker het wachtwoord strikt geheim te houden. SALAR Software mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf het account van Gebruiker na aanmelding met zijn gebruikersnaam en wachtwoord, onder leiding en toezicht van Gebruiker gebeurt. Alles wat gebeurt via het account van Gebruiker, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Gebruiker.

1.3. Indien Gebruiker weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of SALAR Software daarvan in kennis te stellen, zodat SALAR Software gepaste maatregelen kan nemen.

1.4. Gebruiker is te allen tijde gehouden om de data, welke middels SalarFusion worden verwerkt, op juistheid en volledigheid te controleren. Gebruiker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle data die hij aan SALAR Software ter beschikking stelt of via SalarFusion verspreidt, openbaar maakt of anderszins distribueert. Onder data worden in deze Gebruiksvoorwaarden in ieder geval verstaan alle (persoons)gegevens met betrekking tot Gebruiker, zijn onderneming, zijn werknemers en/of klanten, welke zijn opgeslagen en toegankelijk zijn via SalarFusion.


ARTIKEL 2. BESCHIKBAARHEID VAN SALARFUSION

2.1. SALAR Software levert SalarFusion in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel, eventueel aangevuld met een SLA.

2.2. SALAR Software levert SalarFusion “as-is” en garandeert niet dat deze foutloos is. Ook garandeert zij niet dat de via SalarFusion verwerkte data foutloos en/of zonder omissies is.

2.3. Indien er sprake is van een gebrek aan SalarFusion zal SALAR Software zich inspannen om dit gebrek naar haar beste vermogen op te lossen, maar geeft geen garanties hieromtrent. SALAR Software mag het herstel van fouten met beperkte impact uitstellen tot de eerstvolgende geplande update.

2.4. Alle door SALAR Software genoemde termijnen of datums met betrekking tot het verhelpen van een gebrek zijn slechts indicatief en hebben geen fataal karakter.

2.5. SALAR Software spant zich in om SalarFusion beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

2.6. SALAR Software onderhoudt SalarFusion op actieve wijze. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal SALAR Software dergelijk onderhoud zoveel mogelijk proberen te laten plaatsvinden op tijden waarop het gemiddeld gebruik van SalarFusion laag is. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd. Vooraf aangekondigd onderhoud tast de eventuele garanties met betrekking tot de beschikbaarheid niet aan.

2.7. SALAR Software mag van tijd tot tijd de functionaliteit van SalarFusion aanpassen. Daarbij zijn feedback en suggesties van Gebruiker welkom, maar uiteindelijk beslist SALAR Software zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert. SALAR Software zal binnen een redelijke termijn van tevoren melden welke aanpassingen zij van plan is door te voeren.


ARTIKEL 3. GEDRAGSREGELS VOOR GEBRUIK

3.1. Gebruiker garandeert dat SalarFusion niet zal worden gebruikt voor activiteiten (zoals opslag of doorgifte van informatie) die in strijd is met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving.

3.2. In het bijzonder (maar niet uitsluitend) is het Gebruiker verboden SalarFusion negatief te (laten) beïnvloeden of met behulp van SalarFusion inbreuk te maken op rechten van anderen. Hieronder wordt mede verstaan maar is niet beperkt tot:i. grootschalig ongevraagde e-mail of andere communicatie versturen;ii. overlast of storingen veroorzaken, onder meer door het uitvoeren of coördineren van denial-of-serviceaanvallen, het besturen dan wel versturen van botnets of kwaadaardige software zoals virussen of spyware;iii. beschikbaar stellen van SalarFusion aan derden zonder voorafgaande toestemming van SALAR Software . Hieronder worden niet verstaan werknemers van Gebruiker.

3.3. Indien SALAR Software een vermoeden krijgt dat de voorwaarden uit de vorige twee leden worden overtreden, is SALAR Software gerechtigd alle redelijke maatregelen te nemen om aan deze overtreding een einde te maken. SALAR Software zal Gebruiker hierover zo snel mogelijk informeren en haar waar mogelijk betrekken in de te nemen maatregelen. SALAR Software is echter nimmer schadevergoeding verschuldigd voor schade als gevolg van dergelijke maatregelen.

3.4. Indien een derde SALAR Software erop wijst dat via SalarFusion de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving wordt geschonden, op welke wijze dan ook, zal SALAR Software , indien redelijkerwijs mogelijk, voorafgaand aan het nemen van dergelijke maatregelen zo spoedig mogelijk Gebruiker informeren en hem verzoeken binnen een redelijke termijn de schending te beëindigen of aan de derde gemotiveerd mede te (doen) delen waarom er geen sprake zou zijn van een schending. Indien Gebruiker geen van beiden doet binnen een redelijke termijn, is SALAR Software gerechtigd de in het vorige lid bedoelde maatregelen te nemen.

3.5. SALAR Software is gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Gebruiker af te geven aan een derde met een dergelijke juridische claim, mits de juistheid van de claim in redelijkheid vaststaat. Voorts is SALAR Software gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.3.6. Gebruiker vrijwaart SALAR Software van alle juridische claims van derden, van Gebruiker daaronder mede begrepen, met betrekking tot de door Gebruiker verleende diensten of daarmee opgeslagen of verzonden informatie.

ARTIKEL 4. ONDERSTEUNING DOOR SALAR Software 

4.1. SALAR Software biedt ondersteuning bij levering van SalarFusion zoals vermeld in de Overeenkomst, eventueel aangevuld met een SLA.

4.2. Indien Gebruiker een gebrek aan SalarFusion meldt bij SALAR Software , zal deze enkel in behandeling worden genomen indien het gebrek aantoonbaar en reproduceerbaar is.

4.3. SALAR Software kan beperkingen stellen aan het gebruik van de aangeboden vormen van ondersteuning. Daarnaast staat het SALAR Software vrij om beschikbaarheid en reactietijden van de ondersteuning vast te stellen en/of te wijzigen, tenzij anders overeengekomen.

4.4. Nadere en aanvullende afspraken over (afwijkende) beschikbaarheid van (telefonische) ondersteuning en de reactietijden zullen, indien door partijen overeengekomen, worden vastgelegd in een SLA.

4.5. Herstel van beschadigde of verloren gegane data waarvan de beschadiging of het verlies aan Gebruiker toe te rekenen valt, valt niet onder de ondersteuning als bedoeld in dit artikel en zal worden verricht op basis van nacalculatie tegen de op dat moment geldende uurtarieven.

4.6. Het is niet mogelijk om maatwerk aanpassingen in SalarFusion (functionele en/of andere aanpassingen specifiek voor Gebruiker) door te voeren.


ARTIKEL 5. PRIVACY

5.1. SALAR Software is tussen partijen aan te merken als “bewerker” en Gebruiker als “verantwoordelijke” in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: “Wbp”).

5.2. Partijen verplichten zich over en weer conform de Wbp en overige privacy gerelateerde wet- en regelgeving te handelen.

5.3. Alle verdere afspraken omtrent de verwerking van persoonsgegevens zullen worden vastgelegd in een bewerkersovereenkomst.


ARTIKEL 6. EXITREGELING

6.1. In geval van beëindiging van de Overeenkomst en in het kader van continuïteit van de informatievoorziening van Gebruiker, zullen partijen in overleg treden over de overdracht van de opgeslagen data. Voorgaande is te allen tijde beperkt tot de mogelijkheden zoals deze door SALAR Software worden aangeboden.

6.2. Alle werkzaamheden die door SALAR Software worden verricht in het kader van de continuïteit van de informatievoorziening van Gebruiker na beëindiging van de Overeenkomst, worden op basis van nacalculatie tegen de op dat moment geldende tarieven in rekening gebracht.